• ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล KPI ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2558
  • ดาวน์โหลดคู่มือฯ ของ สกอ. ฉบับปีการศึกษา 2557(ฉบับล่าสุด เดือนมีนาคม 2558)  และรายละเอียดการแก้ไขข้อความ

suggest   gp     status reportqa