• เอกสารประกอบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารส่วนงาน ปีบัญชี (ปีงบประมาณ) 2559
  • ดาวน์โหลดคู่มือฯ ของ สกอ. ฉบับปีการศึกษา 2557(ฉบับสมบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2558)

suggest   gp     status reportqa