•  โครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาความร่วมมือมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคกลางเพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN)