โครงการ 1 ช่วย 9

 

45 จุฬาฯ กับ โครงการ 1 ช่วย 9

     เพื่อให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาภายในเครือข่าย CU-USR (University Social Responsibility) มีการสร้างกลไกความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา การพัฒนาผลงานวิจัย และกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตจิตอาสา ให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สู่ระดับคุณภาพที่คาดหวัง และมีความเป็นเลิศต่อไป ตามแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาแบบโดดเด่น คือ แนวทาง "๑ ช่วย ๙ " และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ " เกื้อกูล " เพื่อสังคมที่เป็นสุขที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551-2555 โดยมีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ในระยะแรกได้มุ่งเน้นในกลุ่มวิทยาลัยพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น วพบ.สภากาชาดไทย วพบ.ตำรวจ วพบ.กองทัพบก วพบ.บรมราชชนนี กรุงเทพ วพบ.กรุงเทพ วพบ.สุพรรณบุรี วพบ.นนทบุรี วสส.สุพรรณบุรี วพบ.นพรัตน์วชิระ และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช โดยได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา และเลือกประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกัน คือ การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ รวมถึงการสร้างคลังปัญญาด้านสุขภาพของชุมชนเมือง และใช้เป็นต้นแบบในการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยมีแนวทาง

Read more: โครงการ 1 ช่วย 9