Categories

ไฟล์ใหม่ล่าสุด

ไฟล์ใหม่ล่าสุด ( 0 Files )

หากไม่เห็น รายการดาวน์โหลด ให้ทำการ Login ก่อน

ดาวน์โหลดสำหรับชาวจุฬาฯ

ดาวน์โหลดสำหรับชาวจุฬาฯ ( 0 Files )

แบบประเมินภาวะผู้นำ รายงานประกันคุณภาพ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

          ** ไฟล์ถูกซ่อนไว้ ต้อง ล็อกอินเข้าระบบดาวน์โหลด ถึงจะเห็นไฟล์

Quality Assurance Information System (QAIS)

Quality Assurance Information System (QAIS) ( 11 Files )

ความเป็นมา ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานระบบ

การบริหารยุทธศาสตร์

การบริหารยุทธศาสตร์ ( 11 Files )

แผนยุทธศาสตร์จุฬาฯ, ตัวชี้วัด, ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา ( 25 Files )

ข้อมูล/เอกสาร/คู่มือ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ( 5 Files )

ตัวอย่างและแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะในการดำเนินงานตามเกณฑ์ TQA

บริหารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยง ( 11 Files )

หลักการ แนวคิด การบริหารความเสี่ยง, คู่มือการบริหารความเสี่ยงของจุฬาฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ( 17 Files )

ความเป็นมา, รายละเอียดโครงการ, แบบฟอร์ม, สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ One Functional-  unit One Community (OFOC)

โครงการ One Functional- unit One Community (OFOC) ( 4 Files )

หลักการและเหตุผล รายละเอียดโครงการ ผลการดำเนินงาน

โครงการ 1 ช่วย 9

โครงการ 1 ช่วย 9 ( 12 Files )

หลักการและเหตุผล รายละเอียดโครงการ ผลการดำเนินงาน