45 แล้วมาอบรม “เรียนรู้ SROI กับการทำ CU Social Engagement” กัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 8.30-12.45 น.  

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร

annouce arrow1 รายละเอียดโครงการและกำหนดการ

    a4 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมupdate 

 

i new  โครงการ CU Community Engagement ปีงบประมาณ 2562

**ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562**

- เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

- รายละเอียดโครงการ

- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

- แนวปฏิบัติการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ