45 QM-News

10anidot1a ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืนยันโครงการตามมิติการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานเจ้าภาพ new

    **** เข้าระบบดาวน์โหลด ที่เมนูด้านซ้ายมือ แล้วเลือกเมนู

            “บริหารคุณภาพองค์กร” > “ห้องข่าวเฉพาะชาวจุฬา”

10anidot1a คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 ฉบับพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 3 (ส.ค. 61)

--------------------------------------------------------------------------

a4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557

a4 คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 (ณ วันที่ 4 ก.ค.59)

a4 การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ภายในระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4)

a4 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ

   จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

a4 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 

a4 รายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับ

a4 วิธีการสืบค้นหา Quartile ที่ตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล ISI new

a4 วิธีการสืบค้นหา Quartile ที่ตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล SJR ของ SCOPUS