"สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน" รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้

1.หน่วยงานที่ขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformation Office) นำไปสู่การปรับเปลี่ยนองค์กร ที่สามารถเชื่อมโยงและยกระดับกลยุทธ์เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ ให้บรรลุเป้าประสงค์ (Goal) ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.ริเริ่ม/ผลักดัน บริหารจัดการโครงการ เพื่อปิด gap ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และ ระดับส่วนงาน ซึ่งเป็นข้อค้นพบจากการวินิจฉัยองค์กร หรือจากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 2 ฝ่าย 

1. ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง

2. ฝ่ายวินิจฉัยองค์กรและพัฒนาระบบงาน

พัฒนาการในการปรับโครงสร้าง ในส่วนที่เป็นที่มาของสำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน ดังนี้

 

- พ.ศ. 2554 

      ปรับโครงสร้างองค์กร โดย “สำนักบริหารวิชาการ” เดิมมี 3 ส่วนงาน คือ ส่วนวิชาการ ส่วนวิจัย และส่วนประกันคุณภาพ ปรับเป็น 3 สำนักบริหาร คือ ส่วนวิชาการ ปรับเป็นสำนักบริหารวิชาการ ส่วนวิจัย ปรับเป็นสำนักบริหารวิจัย ส่วนประกันคุณภาพปรับเป็น “สำนักบริหารยุทธศาสตร์”   เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี สังกัดภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมองค์กร (มี 4 งาน คือ พัฒนาถ่ายทอดและติดตามยุทธศาสตร์ บริหารโครงการพิเศษเชิงยุทธศาสตร์ นวัตกรรมคุณภาพและการจัดการความรู้ พัฒนาระบบงาน)  ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร (มี 3 งาน คือ การบริหารคุณภาพ การควบคุมภายในและการปรับปรุงคุณภาพ และสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์และคุณภาพ)

-“สำนักบริหารแผนและการคลัง” เดิมมี 3 ส่วนงาน คือ ส่วนการพัสดุ ส่วนการคลัง และส่วนแผนงานและโครงการ  ปรับเป็น 3 ฝ่าย คือ  ส่วนการพัสดุ ปรับเป็นฝ่ายการพัสดุ ส่วนการคลัง ปรับเป็นฝ่ายการคลัง ส่วนแผนงานและโครงการ ปรับเป็น “ฝ่ายการงบประมาณ” (มี 3 งาน คือ งานแผนและสารสนเทศ งานวิเคราะห์โครงการ งานติดตามและประเมินผล)

- พ.ศ. 2556

      มหาวิทยาลัยได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยย้าย “ฝ่ายการงบประมาณ” จากสำนักบริหารแผนและการคลัง มารวมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อสำนักเป็น “สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ” ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 755 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งได้อนุมัติให้มีข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

- พ.ศ. 2561

      มหาวิทยาลัยได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่  "สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ" เดิมมี 3 ฝ่าย คือ "ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมองค์กร" "ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร" และ "ฝ่ายการงบประมาณ" ปรับเป็น 2 สำนัก คือ "สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน"  และ "สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ"