9star3a โครงการพัฒนาคุณภาพงาน

 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน ปี 2558 

arrow1 เกณฑ์การตัดสินโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ประจำปี 2558   
            1. ประเภทพัฒนาภายในส่วนงาน
            2. ประเภทพัฒนาข้ามหน่วยงาน (Cross function) 

 

 

 

 

arrow1 แบบฟอร์มใบงานที่ 1 || ตัวอย่างการเขียนใบงานที่ 1 

arrow1ใบงานที่ 2 วิเคราะห์ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Process Flow Chart)

arrow1ใบงานที่ 3 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

arrow1ใบงานที่ 4 วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา/โอกาสพัฒนา

arrow1แบบฟอร์มจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม

arrow1แบบฟอร์มจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม (กิจกรรม KAIZEN)

arrow1แบบฟอร์มกิจกรรม KAIZEN (หลังปรับปรุง)

arrow1กำหนดการทำกิจกรรม(Rev02_1Apil14)

 

8anidot5aโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ปี 2557 

arrow1 เอกสารประกอบการประชุม CQI วันที่ 17 มี.ค. 57

arrow1 เอกสารประกอบการประชุม CQI วันที่ 13 มี.ค. 57

arrow1 เอกสารประกอบการประชุม CQI วันที่ 3 มี.ค. 57

arrow1 สรุปขั้นตอนและกำหนดการทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพงาน

 

8anidot5aการดำเนินงานที่ผ่านมา

arrow1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน 2555 - 2556

arrow1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน 2554

arrow1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน 2553

 

8anidot5aจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพงาน (ปี 2548 - 2550)

arrow1 โครงการ CU-Quality Prizes Award