10anidot1a ข่าวบริหารคุณภาพองค์กร

45 การดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2561

a4 สามารถ Download เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน new
โดย Login เข้าระบบดาวน์โหลด ที่เมนูด้านซ้ายมือ แล้วเลือกเมนู
“บริหารคุณภาพองค์กร”  ตามด้วย  “ห้องข่าวเฉพาะชาวจุฬา”

10anidot1a คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภาย ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
     (Version สิงหาคม 2560)

10anidot1a การรายงานข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบบ CU-iDMS รอบปีปฏิทิน 2561 

     1) บันทึกค่าข้อมูล CDS (หน่วยงานเจ้าภาพ/ส่วนงาน) ในช่วงวันที่ 1 - 18 มี.ค. 2562

     2) ตรวจ/แก้ไข/ยืนยัน (หน่วยงานเจ้าภาพ/ส่วนงาน) ในช่วงวันที่ 19 มี.ค. – 5 เม.ย.2562

arrow รอบปีการศึกษา 2561 และรอบปีงบประมาณ 2562 

    - บันทึกค่าข้อมูล CDS (หน่วยงานเจ้าภาพ/ส่วนงาน) ในช่วงวันที่ 1 กค - 9 ส.ค. 2562    

    - ตรวจ/แก้ไข/ยืนยัน (หน่วยงานเจ้าภาพ/ส่วนงาน) ในช่วงวันที่   13 – 20 ส.ค. 2562

--------------------------------------------------------------------------

a4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557

a4 คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 (ณ วันที่ 4 ก.ค.59)

a4 การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ภายในระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4)

a4 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ

   จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

a4 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 

a4 รายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับ

a4 วิธีการสืบค้นหา Quartile ที่ตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล ISI new

a4 วิธีการสืบค้นหา Quartile ที่ตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล SJR ของ SCOPUS