10anidot1a ข่าวบริหารคุณภาพองค์กร

arrow การดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2560 new  

  . สามารถ Download เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดย Login

    เข้าระบบดาวน์โหลด ที่เมนูด้านซ้ายมือ

    และเลือกเมนู “บริหารคุณภาพองค์กร”    10140  “ห้องข่าวเฉพาะชาวจุฬา

  (แผนการดำเนินงาน ข้อตกลงการประเมิน คู่มือการดำเนินงานและการรายงาน CDS แบบฟอร์มไฟล์หลักฐาน ฯลฯ) 

arrow การรายงานข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ปีการศึกษา 2560

    ผ่านระบบ CU-iDMS (www.idms.osm.chula.ac.thnew 

       รอบปีปฏิทิน 2560 

            -บันทึกค่าข้อมูล CDS (หน่วยงานเจ้าภาพ/ส่วนงาน) 1 – 28 ก.พ. 61

            -ตรวจ/แก้ไข/ยืนยัน (หน่วยงานเจ้าภาพ/ส่วนงาน) 1 – 31 มี.ค. 61

       รอบปีการศึกษา 2560 และรอบปีงบประมาณ 2561 

            -บันทึกค่าข้อมูล CDS (หน่วยงานเจ้าภาพ/ส่วนงาน) 2 ก.ค. – 10 ส.ค. 61

            -ตรวจ/แก้ไข/ยืนยัน (หน่วยงานเจ้าภาพ/ส่วนงาน) 13 – 20 ส.ค. 61

* คู่มือแบบฟอร์มไฟล์หลักฐาน CDS ดาวน์โหลดตามวิธีการข้างบน

--------------------------------------------------------------------------

a4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557

a4 คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 (ณ วันที่ 4 ก.ค.59)

a4 การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ภายในระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ 1.4)

a4 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ

   จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

a4 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 

a4 รายชื่อวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ที่สภามหาวิทยาลัยยอมรับ

a4 วิธีการสืบค้นหา Quartile ที่ตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล ISI new

a4 วิธีการสืบค้นหา Quartile ที่ตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล SJR ของ SCOPUS