จากอดีตถึงปัจจุบัน

            การประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้มีการพัฒนา
มาโดยลำดับตั้งแต่การประกันคุณภาพในภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การประกันคุณภาพระบบ การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพในเนื้องาน และการประกันคุณภาพขององค์กรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้การ
ประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้มีการพัฒนาบนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเองอย่างโดดเด่น

            การประกันคุณภาพจากเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2552) ตั้งแต่จากการประกันคุณภาพของระบบ
(CU-QA 84.4-84.4) ไปสู่การประกันคุณภาพในเนื้องาน (CU Quality Model ; CQA RQA SaQA SsQA)
ที่เพิ่มมิติการบูรณาการพัฒนาและประเมินด้วยแนวคิด PQRS (P:Performance Q:Quality R:Risk S:Stability)
รวมไปถึงการบูรณาการองค์ประกอบของคณะผู้ตรวจแบบ S4P

 

ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในขณะนี้สามารถแบ่งอธิบายได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนการประกันคุณภาพเชิงระบบ ซึ่งเป็นไปตามคู่มือที่มีอยู่เดิมแล้ว

        1.1 คู่มือระบบประกันคุณภาพของจุฬาฯ ประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์และขอบเขตของมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
(CU-QA 84) วิธีการสร้างและพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพ (CU-QA 84 Index) ดาวน์โหลด

        1.2 อนุกรมมาตรฐานประกันคุณภาพของจุฬาฯ (CU-QA Standard Series) จัดทำ
ขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ โดยมติสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
การประชุม ครั้งที่ 609 เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2543 มีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้

         1) CU-QA 84: แนะนำการใช้มาตรฐานประกันคุณภาพ ดาวน์โหลด

         2) CU-QA 84.1: ข้อกำหนดมาตรฐานประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานด้านการเรียนการสอน ดาวน์โหลด

         3) CU-QA 84.2: ข้อกำหนดมาตรฐานประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานด้านการวิจัย ดาวน์โหลด

         4) CU-QA 84.3: ข้อกำหนดมาตรฐานประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานด้านบริหารและสนับสนุน ดาว์นโหลด

         5) CU-QA 84.4: ข้อกำหนดมาตรฐานประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานด้านบริการวิชาการ ดาวน์โหลด

      1.3 คู่มือดัชนีและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพของจุฬาฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามข้อกำหนดอนุกรมมาตรฐานประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(CU-QA 84)เพื่อเป็นคู่มือหรือแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามความเหมาะสม
ของแต่ละหน่วยงาน ดาวน์โหลด

 2. ส่วนการประกันคุณภาพในเนื้อหา ซึ่งถือเป็นส่วนที่พัฒนาเพิ่ม แบ่งย่อยได้ 5 ส่วน คือ

    2.1 ส่วนที่เป็นภาพรวมและกระบวนการสนับสนุน ดาวน์โหลด

    2.2 กระบวนการในภารกิจด้านการเรียนการสอน เสริมระบบการประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
         การเรียนการสอนและบัณฑิต (CU-CQA)

    2.3 กระบวนการในภารกิจด้านวิจัย เสริมระบบการประกันคุณภาพกระบวนการวิจัยและงานวิจัย (CU-RQA)

    2.4 กระบวนการในภารกิจด้านการบริการวิชาการ เสริมระบบการประกันคุณภาพการบริการวิชาการ (CU-SaQA)

    2.5 กระบวนการในภารกิจด้านการให้บริการและสนับสนุน เสริมระบบการประกันคุณภาพการให้บริการ
         และสนับสนุนในชื่อ (CU-SsQA)