แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2563

iconST60   สร้างคน สร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม 
   สร้างเสริม สังคมไทย ก้าวไกล ในสังคมโลก
    *** Download ***

 

 


cuPlan5559v2

   แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - 2559 
   (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2558) *** Download *** 

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานในด้านต่างๆ เพื่อนําพาจุฬาลงกรณ์สู่ความเป็นเลิศในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก : World Class National University” ในการจัดทำยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคำนึงถึงประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆ ความคาดหวังที'สังคมมีต่อมหาวิทยาลัย แนวนโยบายแห่งรัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล แนวนโยบายต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด อาทิ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จุฬาฯ เมื่อ ครบ 100 ปี กรอบแผนพัฒนาระยะยาวของจุฬาฯ พ.ศ. 2555 – 2570 เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 – 2560 และได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมจุฬาฯ ในทุกระดับอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

moredดูรายละเอียดทั้งหมด     ** ดาวน์โหลดใบแก้ไข **

 

 

45 แผนยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 - 2555

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551-2555 ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่าง พ.ศ.2551-2555 โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานในด้านต่างๆ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาขึ้น โดยคำนึงถึงประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเผชิญ ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล พรบ.จุฬาฯ พ.ศ.2551 แผนพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัย ฯลฯ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมจุฬาฯ ในทุกระดับอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
arrow1ดูรายละเอียดทั้งหมด

 

 

  Download Version ทบทวน เดือนพฤษภาคม 2553

       (เฉพาส่วนค่าเป้าประสงค์และโครงการต่างๆ)
                  !! ดูรายละเอียดทั้งหมด !!