ข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารส่วนงาน ปีบัญชี (ปีงบประมาณ) 2559"

st news

45 KPI ยุทธศาสตร์ที่ถ่ายทอดสู่ส่วนงาน
45 แบบฟอร์มข้อตกลงฯ ปี 59 (สำหรับคณบดี)
45 แบบฟอร์มข้อตกลงฯ ปี 59 (สำหรับผู้อำนวยการสถาบัน)
45 รายชื่อส่วนงานที่ไม่ต้องตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 26.3
45 คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ยุทธศาสตร์ ปีบัญชี (ปีงบประมาณ) 2559