8anidot5a ปีงบประมาณ 2561 : โครงการ CU Community Engagement 

หลักการและเหตุผล

          ภายใต้ยุทธศาสตร์ “สร้างเสริม สังคมไทย” ที่มุ่งหวังให้จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงได้ของทุกคนในสังคม มุ่งสร้างสรรค์สังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญา และการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้จัดตั้งโครงการ CU Social Engagement ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลและการบริหารจัดการดูแลงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ "มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม" ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

          มหาวิทยาลัยซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมจึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีการดำเนินการพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง จึงได้จัดทำโครงการ CU Community Engagement ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในรูปแบบที่สอดคล้องกับพันธกิจ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสนใจของส่วนงาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ส่วนงาน มีพื้นที่ชุมชนที่สามารถใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน หรือการวิจัยในระยะยาว ร่วมกับการบูรณาการแนวคิดในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน โดยเปิดโอกาสให้ส่วนงานต่างๆ ได้ส่งข้อเสนอโครงการมาเพื่อขอรับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการ ซึ่งสำหรับการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 นี้ ยังคงมุ่งเน้น 3 พื้นที่ชุมชนที่ตั้งโดยรอบหรือใกล้เคียงกับที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ สระบุรี น่าน และสีชัง เป็นหลักในการดำเนินโครงการ 

      45 บันทึกเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2561

      45 รายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ 2561

      45 แบบเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2561