ตำแหน่ง QMR (Quality Management Representative)

ภาระงาน/บทบาทที่คาดหวัง

ตัวแทนของผู้บริหารหน่วยงานในการรับการตรวจฯ ด้านคุณภาพ และความเสี่ยง
ผู้ประสานงานด้านคุณภาพ และความเสี่ยงของหน่วยงาน
ผู้ผลักดัน และติดตามการดำเนินการของหน่วยงานตามแผนบริหารคุณภาพ และแผนบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดทำรายงานประกันคุณภาพประจำปี (Annual Quality Report) ของหน่วยงาน
  ดูรายละเอียดทั้งหมด